Giới thiệu

Health Coach hỗ trợ bạn đạt tới các mục tiêu về sức khỏe

Heach Coach là ai?

Health Coach có thể hiểu là các chuyên gia tư vấn về sức khỏe hay các huấn luyện viên sức khỏe. Theo định nghĩa, huấn luyện hay tư vấn về sức khỏe là một tiến trình hỗ trợ những thay đổi lành mạnh và bền vững trong hành vi và lối sống bằng việc khuyến khích khách hàng lắng nghe nội tâm của họ, xác định các giá trị và biến các mục tiêu thành hành động. Tư vấn về sức khỏe dựa trên những nguyên tắc của tư duy tích cực, nói chuyện tạo động lực và đặt mục tiêu.

Nói chuyện về sức khỏe với một chuyên gia

Giới thiệu về dịch vụ tư vấn

Lần cuối cùng bạn nói chuyện với ai đó về sức khỏe của mình và nhận được sự quan tâm mà bạn xứng đáng là bao giờ?